Niets mag worden overgenomen
c Dr Martin Boot
Medische ASTROLOGIE
diagnose zonder kennis
image
astrologie
 

betekenis naam

Medische Astrologie: hoe gemakkelijk het is astrologen te betrappen

In het vakblad van de AVN : de astrologische vakvereniging Nederland verscheen de volgende advertentie [ nr 25: december 2004]
  Basisopleiding tot medisch astroloog

  werken met temperamenten; diagnose en prognose opstellen
  voedingsadviezen, kruiden, genezen met de elementen
  progressies en preventie; zwangerschap en vruchtbaarheid

  Medische voorkennis niet nodig. Kleine groepen, individuele begeleiding. [ ...]

  Zo wordt medische astrologie een vak!


De boodschap luidt: wat je ook doet; je hebt alleen astrologie nodig, medische kennis is maar ballast als je mensen wilt genezen.

Klopt dit? Wat gebruiken astrologen dan dat de medische wetenschap zomaar direct de prullenbak in kan?

Voor een overzicht van wie zich bezighouden met medische astrologie: click hier Er zijn twee bronnen van informatie voor de medische astrologie:
 • De Elementenleer uit de Griekse Oudheid
 • De medische encyclopedie van Cornell en in het Nederlands van van Wageningen
Je beroepen op de oude elementen leer, wat de AVN met haar adverteerder doet, is natuurlijk voor iedereen behalve dan voor astrologen van de AVN te doorzien als een giller van de eerste orde. Immers: De hele medische wetenschap is ontstaan doordat die elementenleer niet werkte

Zinniger is het dus te kijken naar wat toegewijde astrologen hebben geformuleerd als medische astrologie.

De Amerikaanse astroloog Cornell schreef wellicht het meest beroemde boek op dit gebied, de Encyclopaedia of Medical Astrology. Tegelijkertijd verscheen ook in het Nederlands een grondig boek over medische astrologie, namelijk J C van Wageningen's Astrologie en Geneeskunde. Beide auteurs volgden dezelfde methode en ze kwamen beiden op dezelfde manier tot hun idee om de medische astrologie te gaan bestuderen. Ze ontdekten namelijk dat de oude traditie veel te wensen overliet en wilden daardoor op grond van een veelvoud van gevalstudies komen tot horoscopische ziektebeelden.

Zowel Cornell als van Wageningen waren er namelijk vast van overtuigd dat ziekten uit de horoscoop afleidbaar zijn. Van Wageningen was zelfs van mening dat alle ziektes uit iemands horoscoop voorspelbaar zijn. Al vond hij wel dat de astroloog natuurlijk nooit de door hem gevonden "waarheid" aan zijn cliŽnt mocht doorgeven. Ook was hij ervan overtuigd dat men in de horoscoop ziektebeelden exact vindt aangeduid.

Kortom: de bekende pretenties van astrologen: Pas onze 45 formules toe, dan weet je alles en de wetenschap kan als geknoei van stumpertjes naar de prullenbak worden verwezen.Kritische studie naar de pretenties van de medisch astrologen

dr. Martin Boot: Medische Astrologie: wat zegt de Astroloog of: over pretenties van astrologen op medisch gebied Voor het eerste gepubliceerd in AINO, 1987

Samenvatting: Er zijn twee invalshoeken in de medische astrologie. Medische astrologie wordt bedreven door astrologen en ze wordt bedreven door artsen. De astrologen vatten de horoscoop op als een diagnose instrument voor de opsporing van ziekten; de artsen vatten de horoscoop op als een instrument waarmee men geen diagnoses kan stellen, maar waarmee men wel bijkomstigheden kan vinden die van nut kunnen zijn bij een eventuele therapie.

In dit artikel houd ik me bezig met de opvattingen en werkwijze(n) van astrologen. Zij zijn de mening toegedaan dat horoscopen ziektebeelden bevatten. Daarbij gaan ze uit van de klassieke opvatting dat de tekens van de Dierenriem "heersen" over lichaamsdelen en dat de hemellichamen "heersen" over organen. Het lijkt erop dat er twee richtingen zijn in het astrologisch denken: een die zich beroept op de traditie en deductief te werk gaat en een die zich op de ervaring beroept. Dit is echter meer schijn dan werkelijkheid.

Ik kom tot de volgende conclusies:
 • 1: De astrologische literatuur t.a.v medische kwesties is niet consistent.
 • 2: De stellingen van de astrologen ten aanzien van ziekten en ziektebeelden spreken elkaar tegen en ze zijn niet te controleren. Bovendien berusten ze wetenschappelijk gezien nergens op.
 • 3: Ook filosofisch gezien is er het een en ander in te brengen tegen de stelling van astrologen dat horoscopen diagnose instrumenten zijn.
 • 4: Door dit alles ontbeert de medische astrologie een betrouwbare basis en moet medische astrologie voor zover die door astrologen wordt bedreven worden gezien als het onbevoegd uitoefenen van de geneeskunst.

Wie alle argumenten op grond waarvan deze conclusies tot stand zijn gekomen wil lezen raad ik aan het artikel medische astrologie onder deze link te lezen

image

geschiedenis astrologieindex
image


image
image